JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA PDCK VPŽ

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 7. Odluke o osnivanju Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije“ br.2/20) i članka 19. Statuta Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije, Upravno vijeće Panonskog drvnog centra Virovitičko-podravske županije, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Panonskog drvnog  centra Virovitičko-podravske županije

 

Kandidat za ravnatelja Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko -podravske županije, osim uvjeta propisanih zakonom, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 – da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera

–  da ima najmanje pet godina  radnog iskustva u struci i najmanje pet godina  na rukovodećim mjestima .

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (original ili ovjerenu presliku diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

      Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nezaposlene osobe iz članka 101. stavka 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19 ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta  ovog oglasa, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.  navedenog Zakona.  

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu na adresu:

Panonski drvni centar kompetencija  Virovitičko-podravske županije, Ulica Poduzetnička zona II 16, 33000 Virovitica, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za ravnatelja – ne otvarati“

S kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja  može se razgovor (intervju). Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua). Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati prijavom na natječaj daju suglasnost Panonskom drvnom centru kompetencija Virovitičko-podravske županije da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svojeg redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati ni jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.

O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati biti će obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na četverogodišnje razdoblje. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za izbor ravnatelja bit će objavljen u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici  www.vpz.hr.

 

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

KLASA:030-01/20-01/1

URBROJ:2189-91-01/1-20-11

Virovitica, 12. studenog 2020.

                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                          Bojan Mijok, mag.oec.

12. studeni 2020.